Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2012-06-19 10:23:46

Dla małych projektów

1. Obszar realizacji projektu:

 • jedna miejscowość - 1 pkt.,
 • dwie miejscowości - 2 pkt.,
 • więcej niż dwie miejscowości - 3 pkt.,

2. Liczba gmin wchodzących w skład lokalnej grupy działania objętych projektem:

 • nie więcej niż 1 gmina wchodząca w skład LGD - 0 pkt.
 • więcej niż 1 jedna gmina i nie więcej niż 3 gminy - 1 pkt.,
 • więcej niż 3 gminy i nie więcej niż 5 gminy - 2 pkt.,
 • wszystkie gminy wchodzące w skład LGD - 3 pkt.

 

3. Wpływ na realizację "Strategii rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa." opracowanej w ramach projektu współpracy MATRIKS.
 • operacja wpłynie pozytywnie na realizację strategii - 2 pkt.,
 • operacja nie wpłynie na realizację strategii - 0 pkt.

4. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie wskaźników produktu Lokalnej Strategii Rozwoju:

 • za każdy wskaźnik produktu, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja ocenianego projektu - 1 pkt.

5. Operacja komplementarna, czyli uzupełniająca zakres innych projektów/inwestycji zrealizowanych/realizowanych na obszarze objętym LSR niezależnie od realizującego i źródła ich finansowania:

 • projekt komplementarny jest z więcej niż 2 innymi projektami/inwestycjami - 3 pkt.,
 • projekt komplementarny jest z nie więcej niż 2 innymi projektami/inwestycjami - 2 pkt.
 • projekt nie jest komplementarny z innymi projektami/inwestycjami - 0 pkt.

6. Operacja komplementarna, czyli uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR:

 • projekt jest komplementarny z więcej niż 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR - 2 pkt.
 • projekt komplementarny jest z 1 inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR - 1 pkt.
 • projekt nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR - 0.

7. Wykorzystanie lokalnych zasobów:

 • projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego i historycznego i przyrodniczego - 4 pkt.
 • projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego - 2 pkt.,
 • projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach - 0 pkt.

8. Operacja realizowana będzie w partnerstwie z innymi podmiotami, niezależnymi od wnioskodawcy, działającymi na rzecz rozwoju obszaru LSR:

 • więcej niż 2 partnerów - 5 pkt.,
 • 2 partnerów - 3 pkt.,
 • 1 partner - 2 pkt.,
 • bez partnerów - 0 pkt.

9. Operacja ma charakter innowacyjny

 • na poziomie obszaru objętego LSR - 2 pkt.
 • projekt nie ma charakteru innowacyjnego - 0 pkt."
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu