Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-04-23 20:43:09

Dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży, której dotyczy wniosek o sfinansowanie operacji:

 • więcej niż 10 lat - 4 pkt.,
 • więcej niż 5 lata i mniej niż 10 lat - 2 pkt.,
 • nie więcej niż 5 lata - 1 pkt.

2. Wnioskowana kwota:

 • nie więcej niż 100 tys. zł - 4 pkt.,
 • więcej niż 100 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł - 3 pkt.,
 • więcej niż 150 tys. zł i nie więcej niż 200 tys. zł - 2 pkt.,
 • więcej niż 200 tys. zł i nie więcej niż 250 tys. zł - 1 pkt.,
 • powyżej 250 tys. zł - 0 pkt.

3. Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie:

 • więcej niż 4 - 3 pkt.,
 • więcej niż 2 i nie więcej niż 4 - 2 pkt.,
 • więcej niż 1 i nie więcej niż 2 - 1 pkt.,
 • nie więcej niż 1 - 0 pkt.

4. Projekt obejmuje zadania z zakresu informatyzacji:

 • obejmuje - 2 pkt.
 • nie obejmuje - 0 pkt.

5. Projekt będzie dotyczył działalności:

 • bezpośrednio związanej z sektorem turystycznym albo produktami lokalnymi - 3 pkt.
 • niezwiązanej z sektorem turystycznym i produktami lokalnymi - 1 pkt.

6. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie wskaźników produktu Lokalnej Strategii Rozwoju:

 • za każdy wskaźnik produktu, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja ocenianego projektu - 1 pkt.

7. Wykorzystanie lokalnych zasobów:

 • projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego i historycznego iprzyrodniczego - 4 pkt.
 • projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego - 2 pkt.,
 • projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach - 0 pkt.

8. Operacja komplementarna, czyli uzupełniająca zakres innych projektów/inwestycji zrealizowanych/realizowanych na obszarze objętym LSR niezależnie od realizującego i źródła ich finansowania:

 • projekt komplementarny jest z innymi projektami/inwestycjami - 2 pkt.,
 • projekt nie jest komplementarny z innymi projektami/inwestycjami - 0 pkt.

9. Operacja komplementarna, czyli uzupełniająca zakres innych operacji zrealizowanych/realizowanych w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR:

 • projekt komplementarny jest z inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR - 2 pkt.
 • projekt nie jest komplementarny z inną operacją realizowaną lub zrealizowaną w ramach przedsięwzięć przewidzianych w LSR - 0 pkt.

10. Operacja ma charakter innowacyjny

 • na poziomie obszaru objętego LSR - 2 pkt.
 • projekt nie ma charakteru innowacyjnego - 0 pkt.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu