Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2014-01-28 08:25:02

Formularz odwołania od decyzji Rady Programowej z dnia 24.01.2014

W załączonym poniżej pliku zamieszczono obowiązujący formularz odwołania.

Składając odwołanie od podjętej decyzji przez Radę Programową należy pamiętać, że za odwołanie prawidłowe pod względem formalnym, zgodnie z § 2 Uchwały Rady Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., uznaje się odwołania, które:

a) wpłyną do biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów w ciągu 5 dni od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia – decyduje data wpłynięcia,
b) złożone będzie na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.lgd-srws.pl lub w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 26-025 Łagów, ul. Rakowska 5.
c) zostaną wypełnione komputerowo, bądź na maszynie do pisania, 
d) zawierać będzie: pisemne uzasadnienie odwołania oraz nr wniosku nadany na etapie rejestracji w ramach Procedury wyboru, 
e) zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie operacji w ramach LSR przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcę.

Odwołania, które nie spełnią wymagań zostaną odrzucone z powodów formalnych.

 

 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu