Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-12-10 19:40:37

Protest do Ministra Rolnictwa

Łagów, dn. 9 grudnia 2009 r.


Szanowny Pan
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa


Zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na kilka istotnych kwestii związanych z wdrażaniem osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 w Polsce.
Lokalne Grupy Działania realizując zadania w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” napotykają wiele trudności ograniczających w znaczny sposób ich pracę a przede wszystkim realizację celów osi 4.
Wybierając nas do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 dano nam siedmioletni okres na szereg działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów. Składając co roku wniosek o pomoc w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” również określamy w nich cele, jednakże ich realizacja nie powinna być sprawdzana na etapie corocznej płatności ostatecznej. Lokalne Grupy Działania powinny być rozliczane z realizacji założonych celów pod koniec realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ten sposób w znacznym stopniu usprawniłby pracę LGD i uelastycznił system działania, co w obecnej często zmienianej sytuacji prawno-organizacyjnej LGD byłoby ogromnym atutem. Często z powodu braku płynności finansowej jesteśmy zmuszeni ograniczać lub zmieniać planowane działania ale czy jest to przyczyna braku realizacji założonych celów?
Druga kwestia dotyczy sztywnych zasad rozliczania środków w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja’. Instytucja płatnicza wprowadza w sztuczny sposób mechanizmy kwalifikowalności wydatków. Trudno jest dokładnie zaplanować wydatki, które będziemy ponosić w kolejnych latach, gdyż działamy w żywym środowisku, na które wpływ mają różne czynniki a wprowadzana ogromna ilość procedur to regulująca powoduje, iż Lokalne Grupy Działania zamiast aktywizować społeczność lokalną, studiują coraz to nowe zapisy. Czy naprawdę przez nadinterpretacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowując budżet na kolejne lata mamy zastanawiać się ile zużyjemy paczek zszywaczy biurowych? Czy naprawdę musimy tracić i marnować czas i pieniądze, które nam powierzono na pisanie później wyjaśnień do zmian w budżecie, gdy okaże się, że kupimy więcej paczek spinaczy biurowych lub papieru. Niestety wymagania Agencji do takich absurdów zaczynają doprowadzać.
Doskonale dotychczas radziliśmy sobie w naszych środowiskach dbając o jego rozwój, a biurokratyczne procedury powodują ogromne zniechęcenie społeczności niszcząc w ten sposób oddolną inicjatywę na rzecz której wszyscy działamy. Dodatkowo, nie bez znaczenia jest fakt, iż wnioski o dofinansowanie w ramach „małych projektów” oraz zasady przygotowania załączników do wniosku są, naszym zdaniem, zdecydowanie zbyt skomplikowane. Zanim koncentrować się na dobrym przygotowaniu i realizacji  operacji beneficjent zmuszony jest do wypełniania biurokratycznych obowiązków związanych z dokumentacją, jakiej obieg zaplanowano w trakcie wdrażania działania „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju”. Zwracamy się z zatem z ogromną prośbą o uproszczenie całego systemu.
Idea osi 4 LEADER nie ma nic wspólnego z angażowaniem społeczności lokalnych gdyż jej głos jest pomijany. Zastanawiamy się, co stało się z tak szczytną ideą w Polsce?? Czy Polska ma być jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie poradzi sobie z wdrożeniem programu? Czy jedynym sposobem na realizację Lokalnych Strategii są groźby kontroli i brak refundacji środków? Czy oś LEADER powstała dla urzędników?
Panie Ministrze mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się z sukcesem zrealizować cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie niszcząc po drodze marzeń i idei zwykłych, jeszcze aktywnych, obywateli.
Liczymy na pomoc w wprowadzaniu pozytywnych zmian na naszym obszarze.Z poważaniem

/-/ Piotr Sadłocha
Dyrektor Biura Zarządu
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu