Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2015-08-17 12:52:48

Odpowiedź na pytanie dot. postępowania nr 150720/SE/01


W dniu 10.08.2015 r. do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:
1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania systemu CMS nie opartego o model MVC – spełniającego pozostałe kryteria zapytania?
2. Czy Zamawiający dopuszcza uruchomienie strony na hostingu współdzielonym – zapewniającym dostępność strony na poziomie SLA 99%?

Poniżej prezentujemy odpowiedź na powyższe pytania:
1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu CMS nieopartego o model MVC2.
2. Zamawiający dopuszcza uruchomienie strony na hostingu współdzielonym z serwerem niespełniającym podanych w zapytaniu parametrów, a zapewniającym dostępność strony na poziomie SLA 99%.

Uzasadnienie:
Spełnienie przedstawionych z zapytaniu wymagań znacząco podniosłoby koszty prowadzenie a strony Internetowej. Dlatego zamwaiający zdecydował się na obniżenie stawianych wymagań.

W dniu 11.08.2015 r. do zamawiającego wpłynęła następująca uwaga:
"w związku z ogłoszonym zapytaniem na stworzenie strony internetowej postępowanie nr 150720/SE/01
w formularzu ofertowym widnieje zapis , o którym nie ma żadnej wzmianki w specyfikacji zapytania  : 6. Do oferty załączam projekty graficzne objęte zamówieniem. Oświadczam, że wykonane projekty nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a składając ofertę zgadzam się na niekomercyjne przekazanie tych projektów przez Zamawiającego.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga wykonanie projektu graficznego strony i dołączenie do oferty cenowej, jeśli tak czy projekt będzie podlegał ocenie"

Poniżej prezentujemy nasze stanowisko:
W formularzu ofertowym omyłkowo pozostawiony został pkt. 6. Zgodnie z treścią Zaptyania ofertowego oferent nie musi do swojej oferty załączać projektu graficznego strony internetowej.

Uzasadnienie:
Naszym celem nie jest utrudniania potencjalnym oferentom przygotowania oferty, dlatego nie wymagamy załączania do niej projektu graficznego strony Internetowej.

W dniu 12.08.2015 r. do zamawiajacego wpłynęła następująca uwaga:
"czy treści do stron internetowej mają zostać opracowane i wprowadzone po stronie Wykonawcy, jeśli tak proszę o uszczegółowienie jakie dane mają zostać zebrane (np. liczba obiektów, opisy,liczba znaków na dany obiekt , zdjęcia, lista projektów- opis i współrzędne GPS itp.)"

Poniżej prezentujemy nasze stanowisko:
W punkcie 2.1 ust.1 Zaproszenia do składania ofert omyłkowo prowadzono informację, że po stronie Wykonawcy będzie opracowanie i wprowadzenie treści  strony Internetowej. Opracowanie i wprowadzanie treści w systemie CMS strony internetowej będzie po stronie Zamawiającego.

Uzasadnienie:
Opracowywanie i wprowadzanie treści na strone Interentową przez Zamawijącego obniży koszt jej powstania.

W dniu 13.08.2015 r. do zamawijącego wpłynęły następujące pytania:
"Zamawiający zawarł w pkt. 2.2.1.18 zapis "W dokumentacji wykonawca musi zawrzeć informacje o sposobie monitorowania serwera i diagnozowania problemów, wraz z zasadami powiadamiania wskazanych osób odpowiedzialnych za poprawną pracę strony internetowej".
- czy chodzi o dokumentację przetargową (ofertę) czy powykonawczą?
- czy w przypadku wyboru hostingu współdzielonego, który został dopuszczony przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie z dn. 10.08.2015 r., a w którym nie ma kontroli nad fizyczną maszyną serwera, Zamawiający zamierza nadal wymagać ww. monitoringu?"

Poniżej prezentujemy nasze stanowisko:
Ponieważ w dn. 10.08.2015 Zamawiajacy dopuścił ustawienie strony na hostingu współdzielonym, to wymaga się aby Wykonawca takim w przypadku w dokumentacji powykonawczej np. stanowiącej część instrukcji obsługi systemu CMS przedstawił co najmniej Zamawiajacemu dane osoby i sposób kontaktowania się z nią w przypadku awarii  na stronie.

Uzasadnienie:
Nie zależenie czy strona zostanie ustawiona na samodzielnym lub współdzielonym hostingu Zamawijący musi mieć podane informacjie co najmniej o sposobie kontaktowania się z Wykonawcą na wypadek awarii na stronie w celu jej niezwłocznego usunięcia.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu