Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2015-08-31 09:39:07

Wynik Postępowania 150720/SE/01

 


Rozstrzygnięcie Postępowania 150720/SE/01

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na „Stworzenie Strony Internetowej" znak postępowania 150720/SE/01 w ramach projektu „Góry Świętokrzyskie odkryte i dostępne” realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Do zamawiającego wpłynęło 15 ofert:

1. Dźwignia Handlu Sp. z o.o.,
2. K&K Media Solutions Sp. z o.o.,
3. ITSTAR Piotr Maj,
4. sm32 STUDIO Marek Mucharski,
5. WEBSTER – STUDIO,
6. Empressia s.c. Tomasz Kubera, Tomasz Kuśnierczyk,
7. INTERNET ASSETS Sp. z o. o.,
8. NETCORE LABS Sp. z o. o.,
9. MOVO Sp. z o.o.,
10. Amistad Sp. z o.o.,
11. Rocketsite sc Mateusz Kania, Krzysztof Pogwizd,
12. RW Online Tomasz Kurkiewicz,
13. CONCEPT Intermedia Marek Jagodziński,
14. Daily Group Sp. z o.o.,
15. BetterIT Dalius Kubylis.
Ponadto do biura Zamawiającego wpłynęła jedna oferta po terminie, w związku z tym została ona odrzucona bez wglądu w jej treść, a następnie zwrócona do nadawcy.

 

Oferty złożone przez:
1. Dźwignia Handlu Sp. z o.o.,
2. ITSTAR Piotr Maj,
3. WEBSTER – STUDIO,
4. Empressia s.c. Tomasz Kubera, Tomasz Kuśnierczyk,
5. NETCORE LABS Sp. z o. o.
nie spełniły kryteriów formalnych, w związku z tym nie były brane pod uwagę przy ocenie ofert.


Wykonawcy w ofertach, które spełniły warunki postawione w zaproszeniu do składania ofert (kryterium wyboru oferty była cena realizacji usługi) zaproponowali realizację usługi za kwotę brutto:
1. K&K Media Solutions Sp. z o.o. - 13 530,00 zł; (słownie brutto zł: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści i 00/100),
2. sm32 STUDIO Marek Mucharski – 5 166,00 zł; (słownie brutto zł: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 00/100),
3. INTERNET ASSETS Sp. z o. o. – 4 302,54 zł; (słownie brutto zł: cztery tysiące trzysta dwa i 54/100);
4. MOVO Sp. z o.o. – 13 530,00 zł; (słownie brutto zł: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści i 00/100),
5. Amistad Sp. z o.o. – 31 119,00 zł; (słownie brutto zł: trzydzieści jeden tysięcy sto dziewiętnaście i 00/100),
6. Rocketsite sc Mateusz Kania, Krzysztof Pogwizd – 4 182,00 zł; (słownie brutto zł: cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa i 00/100),
7. RW Online Tomasz Kurkiewicz – 3 886,80 zł; (słownie brutto zł: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć i 80/100),
8. CONCEPT Intermedia Marek Jagodziński – 5 000,00 zł; (słownie brutto zł: pięć tysięcy i 00/100),
9. Daily Group Sp. z o.o. – 37 884,00 zł; (słownie brutto zł: trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery i 00/100),
10. BetterIT Dalius Kubylis – 3 567,00 zł; (słownie brutto zł: trzy tysiące pięćset sześdziesiąt siedem i 00/100).


Spośród złożonych ofert, zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyło BetterIT Dalius Kubylis, któremu udzielone zostanie zamówienie na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert.

 

 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu