Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2013-03-25 12:46:00

Sprawozdawczo Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

W dniu 22 marca 2013 r. w świetlicy środowiskowej w Nowej Słupi odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zdzisław Zwoliński.
Przewodniczącym Zebrania został jednogłośnie Piotr Sadłocha, a sekretarzem Sławomir Miechowicz. Po przedstwieniu przez Piotr Sadłochę sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2012 r. reprezentujący Komisję Rewizyjną Jacek Gaździk rekomendował udzielenie absolutorium Zarządowi. W dalszej kolejności po przedstawieniu przez Piotra Sadłochę zasad wyboru uzupełniającego skład Rady Programowej Stowarzyszenia, przedstawiając projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zmieniajacą Uchwałę Walnego Zebrania nr 9/2011 z dn. 15 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Rady Programowej. Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad ww. Uchwałą, która została przyjęta jednogłośnie.
Następnie Piotr Sadłocha przedstawił zebranym zakres prowadzonych prac oraz plany do końca 2013 roku. Podczas Spraw różnych Sławomir Miechowicz przedstawił informację na temat ogłoszonych naborów wniosków i zasad dofinansowania z działań "Tworzenie i rozwój mkroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Wszystkim przybyłym dziękujemy za aktywne uczestnictwo w obradach. Treść wszystkich podjętych Uchwał dostępna jest w zakładkach: Stowarzyszenie/Walne Zebranie/Podjęte Uchwały.
Protokół w zakładce: Stowarzyszenie/Walne Zebranie/Protokoły.

 

 


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu