Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-03-23 16:03:46

Kompetencje Rady Programowej

Do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia i zmian Regulaminu Pracy Rady oraz procedur określających sposób naboru wniosków od projektodawców,
  • wyboru projektów w ramach konkursów grantowych ogłaszanych przez LGD, które będą finansowane przez LGD,
  • wyboru do realizacji operacji, o których mowa w art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach opracowanej przez lokalną grupę działania lokalnej strategii rozwoju,
  • rozpatrzenia odwołań od uchwał podjętych w sprawach, o których mowa w § 21 ust. 10 lit. b oraz c.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu