Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-03-23 18:27:31

Deklaracje członkowskie

W  załączonych poniżej plikach zamieszczono deklaracje członkowskie dla osób:

  • prawnych,
  • fizycznych.
W przypadku osób prawnych deklaracja musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania. Wraz z deklaracją należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta Gminy aktualnego odpisu z KRS.
Niezależnie od formy prawnej osoby ubiegające się o członkostwo winny dołączyć oświadczenie o reprezentowanym podmiocie, którego wzór załączono poniżej.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu