Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-03-26 13:59:06

Cele statutowe

Celami LGD są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, a w szczególności:
 • opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej w dalszej części statutu w skrócie LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (zwanego w dalszej części statutu w skrócie PROW);
 • wpieranie działań na rzecz realizacji LSR;
 • promocja obszarów wiejskich, a w szczególności obszarów położonych w gminach, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w lokalnej strategii rozwoju;
 • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy na obszarach gmin wiejskich;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach gmin wiejskich;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • wpieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • wspieranie i promocja wolontariatu;
 • wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego;
 • wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży;
 • wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych;
 • podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych dla gmin, których obszary zostaną objęte działaniami przewidzianymi w lokalnej strategii rozwoju, celów związanych z ich rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturowym;
 • udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu