Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-03-23 18:17:39

Kompetencje Zarządu

 

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących:
 • kierowania całokształtem działalności LGD,
 • przyjmowania, wykluczania i zawieszania w prawach Członków LGD,
 • planów działalności LGD i preliminarzy budżetowych,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem LGD,
 • decyzji o nabyciu lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 • decyzji zaciągania zobowiązań finansowych,
 • zwołania Walnego Zebrania,
 • rozpatrywania sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności LGD,
 • sprawozdań ze swej działalności przedkładanych na Walnym Zebraniu,
 • przyjmowania i zmieniania Regulaminów wewnętrznych LGD dotyczących pracy organów, i ciał LGD innych niż: Walne Zebranie, Rada, Komisja Rewizyjna
 • powołania i odwołania Dyrektora Biura LGD,
 • zatrudniania pracowników Biura LGD,
 • ustalenia wysokości wynagrodzenia Dyrektora i pracowników Biura LGD,
 • udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi Biura LGD,
 • wysokości składek członkowskich,
 • zwalniania z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 • przyjmowania i zmieniania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
 • zatwierdzania wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW,
 • realizacji LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 PROW, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR,
 • wykonywania innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach PROW.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu